Zadania lekarzy weterynarii

Wybierz obszar:

Mięso

Mięso czerwone

Fermy:

 • zdrowotność stad – badania profilaktyczne (zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych)
 • pobieranie prób

Ubojnie:

 • identyfikacja zwierząt przeznaczonych do uboju,
 • badanie dobrostanu
 • badanie przedubojowe
 • nadzór nad ubojem
 • badanie poubojowe
 • nadzór nad schładzaniem, magazynowaniem i dystrybucją tusz
 • pobieranie prób do badań (liczba bakterii tlenowych, Enterobacteriaceae oraz Salmonella na tuszach, próby na skuteczność dezynfekcji)
 • nadzór nad higieną w zakładzie* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,

Zakłady przetwórcze:

 • nadzór nad higieną w zakładzie* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,
 • pobieranie prób do badań (liczba bakterii tlenowych, E. coli, Salmonella)
 • próby na skuteczność dezynfekcji przeprowadzanej w zakładzie

Przeczytaj również o profilaktyce i kontroli mięsa.

Mięso białe

Fermy drobiu:

 • zdrowotność stad brojlerów (pobieranie prób wody i paszy do badań – Salmonella, antybiotyki, metale ciężkie, dioksyny)
 • badanie przedubojowe.

Ubojnie:

 • kontrola dobrostanu,
 • nadzór nad ubojem (np. ogłuszanie),
 • badanie poubojowe,
 • nadzór nad schładzaniem, magazynowaniem i dystrybucją,
 • pobieranie prób do badań: Salmonella; obecność antybiotyków w tuszach
 • monitoring lub urzędowe oraz inne badania,
 • nadzór nad  higieną w zakładzie:* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,
 • pobieranie prób do badań na skuteczność dezynfekcji.

Zakłady przetwórcze:

 • nadzór nad higieną w zakładzie* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,
 • pobieranie prób do badań w kierunku: pał. Salmonella, E. coli, skuteczność dezynfekcji przeprowadzanej w zakładzie

Przeczytaj więcej o kontroli mięsa drobiowego.

 

Obowiązki lekarza weterynarii przy produkcji mleka

 1. Kontrola gospodarstw:
  1. Sprawdzamy status zdrowotny zwierząt ( np. zwierzęta uznane za wolne od gruźlicy
   i białaczki, czy zwierzęta są oznakowane, nie wykazują objawów chorobowych itd.)
  2. Kontrola dokumentacji ( książka leczenia, książeczki zdrowia, dokumentacja badań wody)
  3. Higiena w gospodarstwie ( czystość zwierząt, pomieszczeń, zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami itp.)
 2. Kontrola środków transportu mleka ( cysterny)
 3. Kontrola zakładów mleczarskich:
  1. Projekt technologiczny
  2. Procedury monitorowania wszystkich dostawców środków spożywczych
  3. Odpowiednie etykietowanie lub oznakowanie żywności
  4. System HACCP
  5. Kontrola pomieszczeń ( ich utrzymania)
  6. Kontrola sprzętu
  7. Kontrola odpadów żywnościowych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  8. Właściwe zaopatrzenie w wodę pitną
  9. Higiena pracowników
  10. Kontrola obróbki cieplnej
  11. Szkolenia
  12. Pakowanie jednostkowe
  13.  Nanoszenie znaku identyfikacyjnego
  14. Mycie i dezynfekcja

Obowiązki lekarza weterynarii przy produkcji jaj

Kontrola w tym zakresie obejmuje zdrowotność stada kur niosek oraz zdrowotność produktu spożywczego pochodzenia zwierzęcego.

Kontrola stada:

Każda ferma jest badana w kierunku Salmonelli zgodnie z programem dotyczącym zwalczania Salmonella Enteritidis i Salmonella typhimurium. Pobierane są urzędowe próby pomiotu i kurzu z jednego stada na fermie. Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi ten czynnik zakaźny, to próby pobierane są ze wszystkich stad na fermie.

Kontrola produktu spożywczego pochodzenia zwierzęcego:

Jaja konsumpcyjne opuszczają fermę kur niosek poprzez zakład pakowania jaj.

W zakładach pakowania jaj, kontrolujemy:

 • Oznakowanie jaj – 0,1,2,3,
 • Klasa wagowa –S M L XL
 • Higiena pozyskiwania jaj – czystość w zakładzie ( sortownia, magazyn opakowań i jaj) , środki myjące i dezynfekcyjne, przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP, jakość pomieszczeń i sprzętu
 • Higiena pracowników
 • Przechowywanie jaj ( czas, warunki, transport)
 • Odpady
 • Szkolenia
 • Przeprowadzanie badań właścicielskich: – obecność pałeczek salmonella w 25 gr. i na skorupie (nieobowiązkowe)
 • Skuteczność dezynfekcji, wymazy ze sprzętu na ogólną liczbę drobnoustrojów oraz liczbę enterobacteriaceae
 • Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza badania weryfikujące skuteczność dezynfekcji.

W zakładach produkcji jaj płynnych, kontrolujemy:

To samo co w zakładach pakowania jaj, a także:

 • Badanie masy jajowej w kierunku salmonella
 • Bezpieczeństwo żywności oraz liczba enterobacteriaceae – higiena procesu (badania przeprowadza właściciel, a weryfikuje je Inspekcja Weterynaryjna).

Obowiązki lekarza weterynarii przy produkcji miodu

 1. Warunki pozyskiwania miodu , w tym odpowiednie pomieszczenia
 2. Higiena w zakładzie
 3. Właściwe zaopatrzenie w wodę
 4. Badanie lekarskie osób mających kontakt z miodem
 5. Sprzęt do rozlewania
 6. Procedura rozlewania
 7. Etykietowanie
 8. Mycie i dezynfekcja

Obowiązki lekarza weterynarii

 1. Przedsiębiorstwa akwakultury:
  1. Nadzór nad spełnianiem wymagań zawartych w dyrektywie Nr 2006/88/WE w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób.
  2. Kontrola stanu zdrowia – badania w kierunku IHN, VHS , KOI, IHN, ISA, BKD etc.
  3. Zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych
  4. Wystawianie świadectw zdrowia dla przemieszczeń
  5. Kontrola dobrostanu
 2. Statki i łodzie
  1. Kontrola spełnienia wymagań weterynaryjnych w tym identyfikacja ryby , stan techniczny urządzeń i sprzętu , prowadzenie dokumentacji, pobieranie prób do badań
 3. Zakłady przetwórcze, aukcje rybne
  1. identyfikacja zwierząt,
  2. kontrola produktów rybołówstwa przywożonych z krajów trzecich ( próbkobranie, identyfikacja)
  3. badanie dobrostanu (w wypadku ryby żywej),
  4. badanie zwierząt (w wypadku ryby żywej)
  5. nadzór nad ubojem i przetwórstwem ( wytrzewianie , odgardlanie, odgławianie, filetowanie, dalsza obróbka mechaniczna oraz termiczna)
  6. badanie świeżości
  7. badanie w kierunku pasożytów
  8. nadzór nad schładzaniem, magazynowaniem i dystrybucją tusz
  9. pobieranie prób do badań (mikrobiologia , chemia, metale ciężkie, dioksyny i PCB, stany sanitarne etc.)
  10. nadzór nad higieną w zakładzie
   • struktura zakładu,
   • stan urządzeń i narzędzi,
   • higiena pracowników,
   • przestrzeganie systemów GHP/GMP,  HACCP,
   • odpady,
   • przeprowadzanie szkoleń
   • środki myjące i dezynfekujące,