Nadzór nad produkcją żywności – kto pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej?

Podczas codziennych zakupów produktów żywnościowych przyjmujemy, że są one zbadane oraz w pełni bezpieczne dla naszego zdrowia i życia. Twierdzenie to jest naturalnie zgodne z prawdą, jeśli przyjmiemy, że nadzór żywności wykonywany jest przez właściwe służby. Niestety niedostateczna ilość lekarzy weterynarii sprawia, że zachowanie bezpieczeństwa mięsa i innej żywności pochodzenia zwierzęcego staje się coraz trudniejszym zadaniem.

Kto zgodnie z prawem pracuje w Inspekcji Weterynaryjnej?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, badanie stanu zdrowia zwierząt i wydawanie opinii oraz orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych leży w zakresie kompetencji lekarza weterynarii. Co więcej, jest on odpowiedzialny również za badanie zwierząt rzeźnych oraz mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego pod kątem bezpieczeństwa dla człowieka. Nadzór żywności polega również na sprawowaniu pieczy nad obrotem zwierząt i warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc, gdzie zwierzęta przebywają oraz gdzie przetwarzane są produkty pochodzenia zwierzęcego.

Natomiast zgodnie z ust. 3 przytoczonego dokumentu, zawód lekarza weterynarii może wykonywać jedynie osoba, która uzyskała prawo do wykonywania zawodu. Prawo to przyznawane jest przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną właściwą ze względu na miejsce, gdzie będzie wykonywany zawód po przedłożeniu stosownych dokumentów.

Krowa

Inspekcja Weterynaryjna – aktualne problemy nadzoru nad produkcją żywności

Nie jest tajemnicą, że z uwagi na niskie zarobki oraz pobieżne traktowanie postulatów Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przez władzę, wciąż ubywa lekarzy weterynarii, którzy chcieliby pracować w jednostkach państwowych. W związku z tym problemem wykształciły się praktyki wykonywania czynności lekarsko-weterynaryjnych przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, którzy nie posiadają uprawnień lekarza weterynarii. Toteż może się zdarzyć, że wykonują kontrolę w gospodarstwach hodowlanych, podczas której przeprowadzane jest badanie stanu zdrowia zwierząt.

Mimo wyraźnego sprzeciwu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej praktyki takie narażają zdrowie konsumentów. Zastępowanie lekarzy weterynarii z prawem do wykonywania zawodu przez osoby bez tego rodzaju dokumentów, jest przede wszystkim niezgodne z prawem. Co więcej, proceder ten doprowadza do sytuacji, w której zadania Inspekcji Weterynaryjnej związane z ochroną zdrowia publicznego, wykonywane są przez osoby bez uprawnień i odpowiednich kwalifikacji. Postępowanie takie jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji epidemii chorób zwierzęcych, takich jak afrykański pomór świń, grypa ptaków, czy gorączka Q lub inne zoonozy, które wymagają zwalczania przez wykwalifikowany oraz doświadczony personel lekarzy weterynarii.

Nadzór żywności – konieczność zmian

W związku z niedoborami wykwalifikowanej kadry – lekarzy weterynarii, zachodzi konieczność wzmocnienia kadrowo-finansowego Inspekcji Weterynaryjnej. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie efektywnej ochrony zdrowia publicznego. Dalsze ignorowanie sytuacji przez władze może doprowadzić do niemożności wykonywania wszystkich zadań Inspekcji, obejmujących tak istotny dla konsumenta nadzór nad bezpieczeństwem żywności, jak i ważny dla gospodarki Państwa eksport.