Kontrola urzędowa organów Inspekcji Weterynaryjnej – zasady przeprowadzania

Prowadzenie działalności związanej z leczeniem lub hodowlą zwierząt oraz dystrybucją, a także przetwarzaniem produktów odzwierzęcych, wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów prawnych i sanitarnych. W związku z tym możemy spodziewać się regularnych kontroli organów administracji publicznej, takich jak Inspekcja Weterynaryjna. Podpowiadamy, jakie są zasady przeprowadzania kontroli urzędowej.

Kontrola Inspekcji Weterynaryjnej – główne zasady

Kontrole Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzane są we wszystkich działalnościach nadzorowanych przez ten oddział. Co więcej, wizyty urzędników mogą się spodziewać nie tylko przedsiębiorcy zarejestrowani i zatwierdzeni przez Inspektorat Weterynarii, ale również działalności nielegalne, które nie spełniły obowiązku związanego ze zgłoszeniem swojego funkcjonowania.

Urzędnik, który pojawi się na kontroli, powinien okazać legitymacją służbową i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli. Dodatkowo powinien być również wyposażony w odznakę identyfikacyjną, umieszczoną w widocznym miejscu. W zakresie jego obowiązków leży także poinformowanie osób kontrolowanych o ich prawach i obowiązkach. Podczas przeprowadzania kontroli na miejscu obecny musi być kierownik kontrolowanego podmiotu lub ewentualnie osoba upoważniona do jego reprezentowania.

Osoby kontrolujące mają prawo do:

  • pobrania nieodpłatnych próbek do badań,
  • zażądania okazania i udostępnienia dokumentów oraz danych informatycznych,
  • zażądania pisemnych lub ustnych informacji dotyczących kontrolowanego podmiotu.

Sporządzenie protokołu z czynności kontrolnych

Przeprowadzenie czynności kontrolnych wiążę się również z koniecznością sporządzenia w dwóch egzemplarzach stosownego protokołu, który powinna podpisać zarówno osoba kontrolująca, jak i podmiot kontrolowany. Jeden egzemplarz pozostaje u kontrolowanego, bez względu na to, czy zgadza się on z treścią sporządzonego dokumentu.

Istnieje możliwość zgłoszenia swoich zastrzeżeń co do treści przygotowanego protokołu. W tym celu swoją opinię należy przygotować w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu i dostarczyć ją do Inspekcji Weterynaryjnej właściwej dla miejsca zamieszkania. W przypadku odmowy podpisania sporządzonego protokołu przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień. Czynność tę należy przeprowadzić również w terminie 7 dni od otrzymania protokołu.

Wszelkie informacje zamieszczone w protokole kontroli są podstawą działań Inspekcji Weterynaryjnej. Dotyczy to nie tylko decyzji w postępowaniu administracyjnym, ale również skierowania zawiadomienia do organów ścigania.

Dlaczego nie warto utrudniać kontroli weterynaryjnej?

Podczas przeprowadzania kontroli, organ kontrolowany zobowiązany jest do współpracy z urzędnikiem. Uniemożliwianie lub utrudnianie jego pracy w myśl obowiązujących przepisów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny, aresztu lub ograniczenia wolności. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gróźb i przemocy w stosunku do urzędnika wykonującego czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych, wynikające z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej.

W przypadku napotkania trudności oraz niemożności przeprowadzenia kontroli urzędnik ma prawo do zgłoszenia sytuacji na Policji, oraz otrzymania asysty w postaci towarzystwa funkcjonariuszy obecnych podczas przeprowadzanych czynności.

Co więcej, warto zaznaczyć, że do działalności nadzorowanej przez organ Inspekcji Weterynaryjnej nie ma zastosowania większość przepisów prawnych, wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców dotyczące sposobu przeprowadzania kontroli i czasu kontroli.