photo05

Lekarze weterynarii najczęściej kojarzeni są z leczeniem psów, kotów i innych zwierząt towarzyszących. To prawda. Jesteśmy specjalistami, którzy zajmują się Państwa milusińskimi. I jesteśmy w tym naprawdę dobrzy.
Niewiele osób jednak wie o naszym innym obliczu. Lekarze weterynarii są bowiem przede wszystkim specjalistami od bezpieczeństwa żywności. To dzięki nam możecie codziennie w sklepach kupować produkty takie jak mięso, mleko, miód czy jaja bez obaw o swoje zdrowie. Gwarantujemy naszym doświadczeniem i wiedzą, że Wasz posiłek jest bezpieczny!
Nasza praca zaczyna się już na etapie karmienia zwierząt gospodarskich. Sprawujemy nadzór nad produkcją i wytwarzaniem pasz. Badamy czy są one bezpieczne i natychmiast eliminujemy te, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla zwierząt. Ale pasze to dopiero początek naszej pracy w gospodarstwach rolników.
Ptasia grypa, BSE, gruźlica, bruceloza, gorączka Q, salmonelloza. Wszystkie te choroby są groźne dla zwierząt, ale jako zoonozy również niebezpieczne dla ludzi. Nasza codzienna współpraca z rolnikami polega na monitorowaniu i zwalczaniu tych chorób. Podajemy chorym zwierzętom leki, szczepimy je. Zależy nam, aby krowy, świnie, kury i inne zwierzęta były zdrowe i bezpieczne. Ale nie tylko. Kontrolujemy również tak zwany dobrostan, czyli zbiór obowiązkowych zasad, które każdy rolnik musi spełnić w hodowli, aby zwierzęta miały zaspokojone swoje wszystkie podstawowe potrzeby i były po prostu … szczęśliwe.
Gdy zwierzęta opuszczają gospodarstwo rolnika i jadą do rzeźni, kontrolujemy ich transport. Podobnie jak transport mleka do mleczarni.

 

photo06

Każdy lekarz weterynarii wie, jaka ogromna odpowiedzialność spoczywa na nim podczas pracy w rzeźniach i zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Tu nie ma miejsca na nasze pomyłki, a nadzór musi być bardzo dokładny. Badanie przed i poubojowe, ocena mięsa, badanie na włośnie. To nasza wiedza i doświadczenie gwarantuje, że w sklepie konsument kupuje towar zdrowy i bezpieczny. Ale lekarze weterynarii to nie tylko mięso. Jesteśmy odpowiedzialni również za bezpieczną produkcję w każdej mleczarni. Dbamy m.in. o prawidłową obróbkę cieplną mleka oraz o odpowiednie oznakowanie każdego produktu, aż do momentu opuszczenia przez niego zakładu mleczarskiego. Za nim to nastąpi, każda kostka masła czy karton mleka musi zostać zaopatrzony w tzw. pieczęć weterynaryjną. Ten okrągły znak z oznaczeniem PL na początku, unikalnym numerem firmy w środku oraz znakiem WE na końcu, to dowód na to, że zakład jest pod nadzorem i kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej. To swoiste potwierdzenie bezpieczeństwa dla każdego konsumenta.

 

photo02

Taki sam znak znajdziemy zresztą na wyrobach mięsnych, a także miodach i jajach, których produkcja również jest kontrolowana przez lekarzy weterynarii. Jesteśmy obecni w każdej fermie niosek. Badamy tam zdrowotność stada oraz zdrowotność produktów pochodzenia zwierzęcego. Każdą kurzą fermę badamy w kierunku salmonelli. Jeżeli te czynności nie będą wykonywane, to wrócimy do czasów, kiedy salmonella była powszechna w hodowli kur, stwarzając zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

Zakres naszej odpowiedzialności jest, jak Państwo widzą, ogromny. Staramy się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafimy i, co potwierdzają liczne audyty, udaje się to nam z sukcesem.

Proszę sobie teraz wyobrazić, że rząd likwiduje Inspekcję Weterynaryjną, a do wykonywania tej czynności dopuszcza osoby nie mające odpowiedniego wykształcenia. Czy czuliby się wtedy Państwo bezpieczni?


signature Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Obowiązki lekarza weterynarii

Mięso czerwone

Fermy:

 • zdrowotność stad – badania profilaktyczne (zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych)
 • pobieranie prób

Ubojnie:

 • identyfikacja zwierząt przeznaczonych do uboju,
 • badanie dobrostanu
 • badanie przedubojowe
 • nadzór nad ubojem
 • badanie poubojowe
 • nadzór nad schładzaniem, magazynowaniem i dystrybucją tusz
 • pobieranie prób do badań (liczba bakterii tlenowych, Enterobacteriaceae oraz Salmonella na tuszach, próby na skuteczność dezynfekcji)
 • nadzór nad higieną w zakładzie* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,

Zakłady przetwórcze:

 • nadzór nad higieną w zakładzie* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,
 • pobieranie prób do badań (liczba bakterii tlenowych, E. coli, Salmonella)
 • próby na skuteczność dezynfekcji przeprowadzanej w zakładzie

Mięso białe

Fermy drobiu:

 • zdrowotność stad brojlerów (pobieranie prób wody i paszy do badań – Salmonella, antybiotyki, metale ciężkie, dioksyny)
 • badanie przedubojowe.

Ubojnie:

 • kontrola dobrostanu,
 • nadzór nad ubojem (np. ogłuszanie),
 • badanie poubojowe,
 • nadzór nad schładzaniem, magazynowaniem i dystrybucją,
 • pobieranie prób do badań: Salmonella; obecność antybiotyków w tuszach
 • monitoring lub urzędowe oraz inne badania,
 • nadzór nad  higieną w zakładzie:* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,
 • pobieranie prób do badań na skuteczność dezynfekcji.

Zakłady przetwórcze:

 • nadzór nad higieną w zakładzie* struktura zakładu,
  • stan urządzeń i narzędzi,
  • higiena pracowników,
  • przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP,
  • odpady,
  • przeprowadzanie szkoleń
  • środki myjące i dezynfekujące,
 • pobieranie prób do badań w kierunku: pał. Salmonella, E. coli, skuteczność dezynfekcji przeprowadzanej w zakładzie

Obowiązki lekarza weterynarii przy produkcji mleka

 1. Kontrola gospodarstw:
  1. Sprawdzamy status zdrowotny zwierząt ( np. zwierzęta uznane za wolne od gruźlicy
   i białaczki, czy zwierzęta są oznakowane, nie wykazują objawów chorobowych itd.)
  2. Kontrola dokumentacji ( książka leczenia, książeczki zdrowia, dokumentacja badań wody)
  3. Higiena w gospodarstwie ( czystość zwierząt, pomieszczeń, zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami itp.)
 2. Kontrola środków transportu mleka ( cysterny)
 3. Kontrola zakładów mleczarskich:
  1. Projekt technologiczny
  2. Procedury monitorowania wszystkich dostawców środków spożywczych
  3. Odpowiednie etykietowanie lub oznakowanie żywności
  4. System HACCP
  5. Kontrola pomieszczeń ( ich utrzymania)
  6. Kontrola sprzętu
  7. Kontrola odpadów żywnościowych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  8. Właściwe zaopatrzenie w wodę pitną
  9. Higiena pracowników
  10. Kontrola obróbki cieplnej
  11. Szkolenia
  12. Pakowanie jednostkowe
  13.  Nanoszenie znaku identyfikacyjnego
  14. Mycie i dezynfekcja

Obowiązki lekarza weterynarii przy produkcji jaj

Kontrola w tym zakresie obejmuje zdrowotność stada kur niosek oraz zdrowotność produktu spożywczego pochodzenia zwierzęcego.

Kontrola stada:

Każda ferma jest badana w kierunku Salmonelli zgodnie z programem dotyczącym zwalczania Salmonella Enteritidis i Salmonella typhimurium. Pobierane są urzędowe próby pomiotu i kurzu z jednego stada na fermie. Jeżeli lekarz weterynarii stwierdzi ten czynnik zakaźny, to próby pobierane są ze wszystkich stad na fermie.

Kontrola produktu spożywczego pochodzenia zwierzęcego:

Jaja konsumpcyjne opuszczają fermę kur niosek poprzez zakład pakowania jaj.

W zakładach pakowania jaj, kontrolujemy:

 • Oznakowanie jaj – 0,1,2,3,
 • Klasa wagowa –S M L XL
 • Higiena pozyskiwania jaj – czystość w zakładzie ( sortownia, magazyn opakowań i jaj) , środki myjące i dezynfekcyjne, przestrzeganie systemów GHP GMP HACCP, jakość pomieszczeń i sprzętu
 • Higiena pracowników
 • Przechowywanie jaj ( czas, warunki, transport)
 • Odpady
 • Szkolenia
 • Przeprowadzanie badań właścicielskich: – obecność pałeczek salmonella w 25 gr. i na skorupie (nieobowiązkowe)
 • Skuteczność dezynfekcji, wymazy ze sprzętu na ogólną liczbę drobnoustrojów oraz liczbę enterobacteriaceae
 • Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza badania weryfikujące skuteczność dezynfekcji.

W zakładach produkcji jaj płynnych, kontrolujemy:

To samo co w zakładach pakowania jaj, a także:

 • Badanie masy jajowej w kierunku salmonella
 • Bezpieczeństwo żywności oraz liczba enterobacteriaceae – higiena procesu (badania przeprowadza właściciel, a weryfikuje je Inspekcja Weterynaryjna).

Obowiązki lekarza weterynarii przy produkcji miodu

 1. Warunki pozyskiwania miodu , w tym odpowiednie pomieszczenia
 2. Higiena w zakładzie
 3. Właściwe zaopatrzenie w wodę
 4. Badanie lekarskie osób mających kontakt z miodem
 5. Sprzęt do rozlewania
 6. Procedura rozlewania
 7. Etykietowanie
 8. Mycie i dezynfekcja

Obowiązki lekarza weterynarii

 1. Przedsiębiorstwa akwakultury:
  1. Nadzór nad spełnianiem wymagań zawartych w dyrektywie Nr 2006/88/WE w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób.
  2. Kontrola stanu zdrowia – badania w kierunku IHN, VHS , KOI, IHN, ISA, BKD etc.
  3. Zwalczanie chorób zakaźnych i zaraźliwych
  4. Wystawianie świadectw zdrowia dla przemieszczeń
  5. Kontrola dobrostanu
 2. Statki i łodzie
  1. Kontrola spełnienia wymagań weterynaryjnych w tym identyfikacja ryby , stan techniczny urządzeń i sprzętu , prowadzenie dokumentacji, pobieranie prób do badań
 3. Zakłady przetwórcze, aukcje rybne
  1. identyfikacja zwierząt,
  2. kontrola produktów rybołówstwa przywożonych z krajów trzecich ( próbkobranie, identyfikacja)
  3. badanie dobrostanu (w wypadku ryby żywej),
  4. badanie zwierząt (w wypadku ryby żywej)
  5. nadzór nad ubojem i przetwórstwem ( wytrzewianie , odgardlanie, odgławianie, filetowanie, dalsza obróbka mechaniczna oraz termiczna)
  6. badanie świeżości
  7. badanie w kierunku pasożytów
  8. nadzór nad schładzaniem, magazynowaniem i dystrybucją tusz
  9. pobieranie prób do badań (mikrobiologia , chemia, metale ciężkie, dioksyny i PCB, stany sanitarne etc.)
  10. nadzór nad higieną w zakładzie
   • struktura zakładu,
   • stan urządzeń i narzędzi,
   • higiena pracowników,
   • przestrzeganie systemów GHP/GMP,  HACCP,
   • odpady,
   • przeprowadzanie szkoleń
   • środki myjące i dezynfekujące,